LHQ là gì? Nghĩa của từ lhq

LHQ là gì?

LHQ“Liên Hiệp Quốc” trong tiếng Việt.

LHQ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LHQ“Liên Hiệp Quốc”.

Liên Hiệp Quốc.

Một số kiểu LHQ viết tắt khác:

Liên Hợp Quốc.

Giải thích ý nghĩa của LHQ

LHQ có nghĩa “Liên Hiệp Quốc” trong tiếng Việt.