LHTN là gì? Nghĩa của từ lhtn

LHTN là gì?

LHTN“Liên hiệp Thanh niên” trong tiếng Việt.

LHTN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LHTN“Liên hiệp Thanh niên”.

Liên hiệp Thanh niên.

Giải thích ý nghĩa của LHTN

LHTN có nghĩa “Liên hiệp Thanh niên” trong tiếng Việt.