LIFO là gì? Nghĩa của từ lifo

LIFO là gì?

LIFO“Last In, First Out” trong tiếng Anh.

LIFO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LIFO“Last In, First Out”.

Last In, First Out: Vào cuối cùng, xuất trước.

Giải thích ý nghĩa của LIFO

LIFO có nghĩa “Last In, First Out”, dịch sang tiếng Việt là “Vào cuối cùng, xuất trước”.