LIGO là gì? Nghĩa của từ ligo

LIGO là gì?

LIGO“Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory” trong tiếng Anh.

LIGO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LIGO“Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory”.

Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory: Giao thoa kế Laser Đài quan sát sóng hấp dẫn.

Giải thích ý nghĩa của LIGO

LIGO có nghĩa “Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory”, dịch sang tiếng Việt là “Giao thoa kế Laser Đài quan sát sóng hấp dẫn”.