LISREL là gì? Nghĩa của từ lisrel

LISREL là gì?

LISREL“Linear Structural Relations” trong tiếng Anh.

LISREL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LISREL“Linear Structural Relations”.

Linear Structural Relations: Quan hệ cấu trúc tuyến tính.
Tên một gói phần mềm thống kê, LInear Structural RELations.

Giải thích ý nghĩa của LISREL

LISREL có nghĩa “Linear Structural Relations”, dịch sang tiếng Việt là “Quan hệ cấu trúc tuyến tính”.