LL là gì? Nghĩa của từ ll

LL là gì?

LL“Lực lượng” trong tiếng Việt, “Land Line” trong tiếng Anh.

LL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LL“Lực lượng”, “Land Line”.

Lực lượng.

Land Line: Land Line.
điện thoại.

Một số kiểu LL viết tắt khác:

Last Log: Nhật ký cuối cùng.

Late Latin: Tiếng Latinh muộn.

Left Limit: Giới hạn bên trái.

Lex Luthor: Lex Luthor.
nhân vật Siêu nhân.

Light Line: Dòng ánh sáng.

Limited Liability: Trách nhiệm hữu hạn.

Linked List: Danh sách liên kết.

Little League: Liên đoàn nhỏ.

Giải thích ý nghĩa của LL

VIỆT NGỮ.

LL có nghĩa “Lực lượng” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

LL có nghĩa “Land Line”, dịch sang tiếng Việt là “Land Line”.