LLAD là gì? Nghĩa của từ llad

LLAD là gì?

LLAD“Low Level Air Defence” trong tiếng Anh.

LLAD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LLAD“Low Level Air Defence”.

Low Level Air Defence: Phòng không cấp thấp.

Giải thích ý nghĩa của LLAD

LLAD có nghĩa “Low Level Air Defence”, dịch sang tiếng Việt là “Phòng không cấp thấp”.