LLB là gì? Nghĩa của từ llb

LLB là gì?

LLB“Legum Baccalaureus” trong tiếng Anh.

LLB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LLB“Legum Baccalaureus”.

Legum Baccalaureus: Legum Baccalaureus.
tiếng Latinh: Cử nhân Luật.

Giải thích ý nghĩa của LLB

LLB có nghĩa “Legum Baccalaureus”, dịch sang tiếng Việt là “Legum Baccalaureus”.