LLD là gì? Nghĩa của từ lld

LLD là gì?

LLD“Doctor of Laws” trong tiếng Anh.

LLD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LLD“Doctor of Laws”.

Doctor of Laws: Tiến sĩ luật.
Một văn bằng, chức danh về luật bắt nguồn bởi từ Legum Doctor trong tiếng Latin.

Một số kiểu LLD viết tắt khác:

Ladin language: Ngôn ngữ Ladin.

Low-Level Design: Thiết kế cấp thấp.

Leg Length Discrepancy: Sự khác biệt về chiều dài chân.

Loan Level Data: Dữ liệu mức cho vay.

Giải thích ý nghĩa của LLD

LLD có nghĩa “Doctor of Laws”, dịch sang tiếng Việt là “Tiến sĩ luật”.