LLP là gì? Nghĩa của từ llp

LLP là gì?

LLP“Limited Liability Partnership” trong tiếng Anh.

LLP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LLP“Limited Liability Partnership”.

Limited Liability Partnership: Hợp danh trách nhiệm hữu hạn.

Giải thích ý nghĩa của LLP

LLP có nghĩa “Limited Liability Partnership”, dịch sang tiếng Việt là “Hợp danh trách nhiệm hữu hạn”.