LNG là gì? Nghĩa của từ lng

LNG là gì?

LNG“Liquefied Natural Gas” trong tiếng Anh.

LNG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LNG“Liquefied Natural Gas”.

Liquefied Natural Gas: Khí tự nhiên hoá lỏng.

Giải thích ý nghĩa của LNG

LNG có nghĩa “Liquefied Natural Gas”, dịch sang tiếng Việt là “Khí tự nhiên hoá lỏng”.