LOD là gì? Nghĩa của từ lod

LOD là gì?

LOD“Limit of Detection” trong tiếng Anh.

LOD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LOD“Limit of Detection”.

Limit of Detection: Giới hạn phát hiện.

Một số kiểu LOD viết tắt khác:

Legion of Doom: Quân đoàn của doom.

Lines of Development: Các dòng phát triển.
LoD.

Giải thích ý nghĩa của LOD

LOD có nghĩa “Limit of Detection”, dịch sang tiếng Việt là “Giới hạn phát hiện”.