LOE là gì? Nghĩa của từ loe

LOE là gì?

LOE“Law On Enterprises” trong tiếng Anh.

LOE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LOE“Law On Enterprises”.

Law On Enterprises: Luật Doanh nghiệp.

Một số kiểu LOE viết tắt khác:

Level Of Effort: Mức độ cố gắng.

League Of Entropy: Liên minh Entropy.

League Of Explorers: Liên minh các nhà thám hiểm.

Light-guide Optical Element: Phần tử quang dẫn ánh sáng.

Living On Earth: Sống trên trái đất.

Letter Of Evidence: Thư bằng chứng.

Ladies Of Elegance: Quý cô thanh lịch.

Lines Of Effort: Dòng nỗ lực.

Lines Of Evidence: Các dòng bằng chứng.

Limited Object Experiment: Thử nghiệm đối tượng hạn chế.

Law Of Education: Luật giáo dục.

Language other than English: Ngôn ngữ khác tiếng Anh.

Level Of Research: Mức độ nghiên cứu.

Light-Off Examination: Kiểm tra tắt đèn.

Giải thích ý nghĩa của LOE

LOE có nghĩa “Law On Enterprises”, dịch sang tiếng Việt là “Luật Doanh nghiệp”.