LOI là gì? Nghĩa của từ loi

LOI là gì?

LOI“Letter Of Intent” trong tiếng Anh.

LOI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LOI“Letter Of Intent”.

Letter Of Intent: Thư ý định.
Thuật ngữ liên quan đến pháp luật, nó như một văn bản pháp lý với các thỏa thuận ràng buộc giữa các bên.

Một số kiểu LOI viết tắt khác:

Limiting Oxygen Index: Giới hạn chỉ số oxy.

Loss On Ignition: Tổn thất khi đánh lửa.

Giải thích ý nghĩa của LOI

LOI có nghĩa “Letter Of Intent”, dịch sang tiếng Việt là “Thư ý định”.