LOL là gì? Nghĩa của từ lol

LOL là gì?

LOL“Laughing Out Loud” trong tiếng Anh.

LOL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LOL“Laughing Out Loud”.

Laughing Out Loud: Cười ra nước mắt.

Giải thích ý nghĩa của LOL

LOL có nghĩa “Laughing Out Loud”, dịch sang tiếng Việt là “Cười ra nước mắt”.