LOMEZ là gì? Nghĩa của từ lomez

LOMEZ là gì?

LOMEZ“Low Altitude Missile Engagement Zone” trong tiếng Anh.

LOMEZ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LOMEZ“Low Altitude Missile Engagement Zone”.

Low Altitude Missile Engagement Zone: Vùng tương tác tên lửa độ cao thấp.

Giải thích ý nghĩa của LOMEZ

LOMEZ có nghĩa “Low Altitude Missile Engagement Zone”, dịch sang tiếng Việt là “Vùng tương tác tên lửa độ cao thấp”.