LONEOS là gì? Nghĩa của từ loneos

LONEOS là gì?

LONEOS“Lowell Observatory Near-Earth-Object Search” trong tiếng Anh.

LONEOS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LONEOS“Lowell Observatory Near-Earth-Object Search”.

Lowell Observatory Near-Earth-Object Search: Đài quan sát Lowell Tìm kiếm vật thể gần Trái đất.

Giải thích ý nghĩa của LONEOS

LONEOS có nghĩa “Lowell Observatory Near-Earth-Object Search”, dịch sang tiếng Việt là “Đài quan sát Lowell Tìm kiếm vật thể gần Trái đất”.