LOOGY là gì? Nghĩa của từ loogy

LOOGY là gì?

LOOGY“Lefty One-Out GuY” trong tiếng Anh.

LOOGY là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LOOGY“Lefty One-Out GuY”.

Lefty One-Out GuY: Lefty One-Out GuY.

Giải thích ý nghĩa của LOOGY

LOOGY có nghĩa “Lefty One-Out GuY”, dịch sang tiếng Việt là “Lefty One-Out GuY”.