LOTR là gì? Nghĩa của từ lotr

LOTR là gì?

LOTR“Lord of the Rings” trong tiếng Anh.

LOTR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LOTR“Lord of the Rings”.

Lord of the Rings: Chúa tể của những chiếc nhẫn.

Giải thích ý nghĩa của LOTR

LOTR có nghĩa “Lord of the Rings”, dịch sang tiếng Việt là “Chúa tể của những chiếc nhẫn”.