LOTS là gì? Nghĩa của từ lots

LOTS là gì?

LOTS“Logistics Over-The-Shore” trong tiếng Anh.

LOTS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LOTS“Logistics Over-The-Shore”.

Logistics Over-The-Shore: Logistics Over-The-Shore.

Giải thích ý nghĩa của LOTS

LOTS có nghĩa “Logistics Over-The-Shore”, dịch sang tiếng Việt là “Logistics Over-The-Shore”.