LPS là gì? Nghĩa của từ lps

LPS là gì?

LPS“Landsat Processing System” trong tiếng Anh.

LPS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LPS“Landsat Processing System”.

Landsat Processing System: Hệ thống xử lý Landsat.

Một số kiểu LPS viết tắt khác:

LipoPolySaccharide: LipoPolySaccharide.

Giải thích ý nghĩa của LPS

LPS có nghĩa “Landsat Processing System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống xử lý Landsat”.