LRAS3 là gì? Nghĩa của từ lras3

LRAS3 là gì?

LRAS3“Long Range Advanced Scout Surveillance System” trong tiếng Anh.

LRAS3 là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LRAS3“Long Range Advanced Scout Surveillance System”.

Long Range Advanced Scout Surveillance System: Hệ thống giám sát hướng đạo cao cấp tầm xa.

Giải thích ý nghĩa của LRAS3

LRAS3 có nghĩa “Long Range Advanced Scout Surveillance System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống giám sát hướng đạo cao cấp tầm xa”.