LRPE là gì? Nghĩa của từ lrpe

LRPE là gì?

LRPE“Long-Range Planning Element” trong tiếng Anh.

LRPE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LRPE“Long-Range Planning Element”.

Long-Range Planning Element: Yếu tố lập kế hoạch dài hạn.

Giải thích ý nghĩa của LRPE

LRPE có nghĩa “Long-Range Planning Element”, dịch sang tiếng Việt là “Yếu tố lập kế hoạch dài hạn”.