LRU là gì? Nghĩa của từ lru

LRU là gì?

LRU“Line-Replaceable Unit” trong tiếng Anh.

LRU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LRU“Line-Replaceable Unit”.

Line-Replaceable Unit: Đơn vị có thể thay thế dòng.

Giải thích ý nghĩa của LRU

LRU có nghĩa “Line-Replaceable Unit”, dịch sang tiếng Việt là “Đơn vị có thể thay thế dòng”.