LSIF là gì? Nghĩa của từ lsif

LSIF là gì?

LSIF“Labour Sponsored Investment Fund” trong tiếng Anh.

LSIF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LSIF“Labour Sponsored Investment Fund”.

Labour Sponsored Investment Fund: Quỹ đầu tư tài trợ lao động.

Giải thích ý nghĩa của LSIF

LSIF có nghĩa “Labour Sponsored Investment Fund”, dịch sang tiếng Việt là “Quỹ đầu tư tài trợ lao động”.