LSND là gì? Nghĩa của từ lsnd

LSND là gì?

LSND“Liquid Scintillator Neutrino Detector” trong tiếng Anh.

LSND là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LSND“Liquid Scintillator Neutrino Detector”.

Liquid Scintillator Neutrino Detector: Máy dò Neutrino lỏng Scintillator.

Giải thích ý nghĩa của LSND

LSND có nghĩa “Liquid Scintillator Neutrino Detector”, dịch sang tiếng Việt là “Máy dò Neutrino lỏng Scintillator”.