LSST là gì? Nghĩa của từ lsst

LSST là gì?

LSST“Large Synoptic Survey Telescope” trong tiếng Anh.

LSST là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LSST“Large Synoptic Survey Telescope”.

Large Synoptic Survey Telescope: Kính thiên văn khảo sát khái quát lớn.

Giải thích ý nghĩa của LSST

LSST có nghĩa “Large Synoptic Survey Telescope”, dịch sang tiếng Việt là “Kính thiên văn khảo sát khái quát lớn”.