LTD là gì? Nghĩa của từ ltd

LTD là gì?

LTD“Limited” trong tiếng Anh.

LTD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LTD“Limited”.

Limited: Limited.
Ltd.

Giải thích ý nghĩa của LTD

LTD có nghĩa “Limited”, dịch sang tiếng Việt là “Limited”.