LTI là gì? Nghĩa của từ lti

LTI là gì?

LTI“Linear Time-Invariant” trong tiếng Anh.

LTI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LTI“Linear Time-Invariant”.

Linear Time-Invariant: Thời gian tuyến tính-Bất biến.

Giải thích ý nghĩa của LTI

LTI có nghĩa “Linear Time-Invariant”, dịch sang tiếng Việt là “Thời gian tuyến tính-Bất biến”.