LTIP là gì? Nghĩa của từ ltip

LTIP là gì?

LTIP“Long-Term Incentive Plan” trong tiếng Anh.

LTIP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LTIP“Long-Term Incentive Plan”.

Long-Term Incentive Plan: Kế hoạch khuyến khích dài hạn.
Một thuật ngữ liên quan đến chứng khoán và cổ phiếu.

Giải thích ý nghĩa của LTIP

LTIP có nghĩa “Long-Term Incentive Plan”, dịch sang tiếng Việt là “Kế hoạch khuyến khích dài hạn”.