LTO là gì? Nghĩa của từ lto

LTO là gì?

LTO“Long Term Occasional” trong tiếng Anh.

LTO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LTO“Long Term Occasional”.

Long Term Occasional: Thỉnh thoảng dài hạn.
giáo viên thay thế.

Giải thích ý nghĩa của LTO

LTO có nghĩa “Long Term Occasional”, dịch sang tiếng Việt là “Thỉnh thoảng dài hạn”.