LTP là gì? Nghĩa của từ ltp

LTP là gì?

LTP“Long-Term Potentiation” trong tiếng Anh.

LTP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LTP“Long-Term Potentiation”.

Long-Term Potentiation: Tiềm lực dài hạn.

Giải thích ý nghĩa của LTP

LTP có nghĩa “Long-Term Potentiation”, dịch sang tiếng Việt là “Tiềm lực dài hạn”.