LTZ là gì? Nghĩa của từ ltz

LTZ là gì?

LTZ“Luxembourgish language” trong tiếng Anh.

LTZ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LTZ“Luxembourgish language”.

Luxembourgish language: Tiếng Luxembourg.
mã ISO 639-2: ltz.

Giải thích ý nghĩa của LTZ

LTZ có nghĩa “Luxembourgish language”, dịch sang tiếng Việt là “Tiếng Luxembourg”.