LUPA là gì? Nghĩa của từ lupa

LUPA là gì?

LUPA“Land Use Plan Amendment” trong tiếng Anh.

LUPA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LUPA“Land Use Plan Amendment”.

Land Use Plan Amendment: Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất.

Một số kiểu LUPA viết tắt khác:

Longshoremen's Union Protective Association: Hiệp hội Bảo vệ Liên minh Longshoremen.

Giải thích ý nghĩa của LUPA

LUPA có nghĩa “Land Use Plan Amendment”, dịch sang tiếng Việt là “Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất”.