LUX là gì? Nghĩa của từ lux

LUX là gì?

LUX“Luxembourg” trong tiếng Anh.

LUX là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LUX“Luxembourg”.

Luxembourg: Luxembourg.
ISO 3166 trigram.

Giải thích ý nghĩa của LUX

LUX có nghĩa “Luxembourg”, dịch sang tiếng Việt là “Luxembourg”.