LVA là gì? Nghĩa của từ lva

LVA là gì?

LVA“Latvia” trong tiếng Anh.

LVA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LVA“Latvia”.

Latvia: Latvia.
ISO 3166 trigram.

Giải thích ý nghĩa của LVA

LVA có nghĩa “Latvia”, dịch sang tiếng Việt là “Latvia”.