LYA là gì? Nghĩa của từ lya

LYA là gì?

LYA“Lubavitcher Yeshiva Academy” trong tiếng Anh.

LYA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LYA“Lubavitcher Yeshiva Academy”.

Lubavitcher Yeshiva Academy: Học viện Lubavitcher Yeshiva.

Một số kiểu LYA viết tắt khác:

Lyman-Alpha Spectrograph: Máy đo quang phổ Lyman-Alpha.

Giải thích ý nghĩa của LYA

LYA có nghĩa “Lubavitcher Yeshiva Academy”, dịch sang tiếng Việt là “Học viện Lubavitcher Yeshiva”.