M&S là gì? Nghĩa của từ m&s

M&S là gì?

M&S“Modelling & Simulation” trong tiếng Anh.

M&S là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng M&S“Modelling & Simulation”.

Modelling & Simulation: Mô hình hóa & Mô phỏng.

Một số kiểu M&S viết tắt khác:

Marks & Spencer: Marks & Spencer.

Giải thích ý nghĩa của M&S

M&S có nghĩa “Modelling & Simulation”, dịch sang tiếng Việt là “Mô hình hóa & Mô phỏng”.