MA là gì? Nghĩa của từ ma

MA là gì?

MA“Master of Arts” trong tiếng Anh.

MA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MA“Master of Arts”.

Master of Arts: Thạc sĩ nghệ thuật.
Trong tiếng Latin thì nó là Magister Artium, tức những người có bằng cấp trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Có thể kể đến như: lịch sử, văn học, ngôn ngữ, khoa học chính trị, ngoại giao, xã hội học, nhân học...

Một số kiểu MA viết tắt khác:

Marijuana Anonymous: Cần sa ẩn danh.

Massachusetts.
Ký hiệu bưu chính của một tiểu bang Hoa Kỳ.

Megaampere.

Morocco: Maroc.
Mã ISO 3166.

Madagascar: Madagascar.
Mã quốc gia FIPS 10-4.

Megaannum.
Ma.

Milliampere.
mA.

Moving-Average: Trung bình động.
Một phương pháp sử dụng trong thống kê.

Mechanical Alloying: Hợp kim cơ học.
Một kỹ thuật sản xuất hợp kim.

Mechanical Advantage: Lợi thế cơ học.

Giải thích ý nghĩa của MA

MA có nghĩa “Master of Arts”, dịch sang tiếng Việt là “Thạc sĩ nghệ thuật”.