MAA là gì? Nghĩa của từ maa

MAA là gì?

MAA“Mathematical Association of America” trong tiếng Anh.

MAA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MAA“Mathematical Association of America”.

Mathematical Association of America: Hiệp hội Toán học Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của MAA

MAA có nghĩa “Mathematical Association of America”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội Toán học Hoa Kỳ”.