MAF là gì? Nghĩa của từ maf

MAF là gì?

MAF“Maintenance Action Form” trong tiếng Anh.

MAF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MAF“Maintenance Action Form”.

Maintenance Action Form: Biểu mẫu hành động bảo trì.

Giải thích ý nghĩa của MAF

MAF có nghĩa “Maintenance Action Form”, dịch sang tiếng Việt là “Biểu mẫu hành động bảo trì”.