MAGNETAR là gì? Nghĩa của từ magnetar

MAGNETAR là gì?

MAGNETAR“Metaprogrammable AGent NETwork Architecture” trong tiếng Anh.

MAGNETAR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MAGNETAR“Metaprogrammable AGent NETwork Architecture”.

Metaprogrammable AGent NETwork Architecture: Kiến trúc mạng đại lý có thể lập trình siêu thị.

Giải thích ý nghĩa của MAGNETAR

MAGNETAR có nghĩa “Metaprogrammable AGent NETwork Architecture”, dịch sang tiếng Việt là “Kiến trúc mạng đại lý có thể lập trình siêu thị”.