MANPADS là gì? Nghĩa của từ manpads

MANPADS là gì?

MANPADS“MAN-Portable Air Defence System” trong tiếng Anh.

MANPADS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MANPADS“MAN-Portable Air Defence System”.

MAN-Portable Air Defence System: Hệ thống phòng không di động MAN.

Giải thích ý nghĩa của MANPADS

MANPADS có nghĩa “MAN-Portable Air Defence System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống phòng không di động MAN”.