MANPRINT là gì? Nghĩa của từ manprint

MANPRINT là gì?

MANPRINT“MANpower and PeRsonnel INTegration” trong tiếng Anh.

MANPRINT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MANPRINT“MANpower and PeRsonnel INTegration”.

MANpower and PeRsonnel INTegration: Tích hợp MANpower và PeRsonnel.

Giải thích ý nghĩa của MANPRINT

MANPRINT có nghĩa “MANpower and PeRsonnel INTegration”, dịch sang tiếng Việt là “Tích hợp MANpower và PeRsonnel”.