MARC là gì? Nghĩa của từ marc

MARC là gì?

MARC“Mid-America Regional Council” trong tiếng Anh.

MARC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MARC“Mid-America Regional Council”.

Mid-America Regional Council: Hội đồng khu vực Trung Mỹ.

Một số kiểu MARC viết tắt khác:

Massachusetts Animal Rights Coalition: Liên minh Quyền Động vật Massachusetts.

MAchine able Cataloging: Lập danh mục có thể MAchine.
thường cũng được định nghĩa là Mã có thể MAchine.

Mailing list ARChive: Danh sách gửi thư ARChive.

Maryland Area Regional Commuter: Maryland Area Regional Commuter.
dịch vụ xe lửa.

Giải thích ý nghĩa của MARC

MARC có nghĩa “Mid-America Regional Council”, dịch sang tiếng Việt là “Hội đồng khu vực Trung Mỹ”.