MARCENT là gì? Nghĩa của từ marcent

MARCENT là gì?

MARCENT“United States Marine Forces Central Command” trong tiếng Anh.

MARCENT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MARCENT“United States Marine Forces Central Command”.

United States Marine Forces Central Command: Bộ Tư lệnh Trung tâm Lực lượng Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của MARCENT

MARCENT có nghĩa “United States Marine Forces Central Command”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ Tư lệnh Trung tâm Lực lượng Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ”.