MAS là gì? Nghĩa của từ mas

MAS là gì?

MAS“NATO Military Agency for Standardization” trong tiếng Anh.

MAS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MAS“NATO Military Agency for Standardization”.

NATO Military Agency for Standardization: Cơ quan tiêu chuẩn hóa quân sự NATO.

Giải thích ý nghĩa của MAS

MAS có nghĩa “NATO Military Agency for Standardization”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan tiêu chuẩn hóa quân sự NATO”.