MASAS là gì? Nghĩa của từ masas

MASAS là gì?

MASAS“Monte Agliale Supernovae and Asteroid Survey” trong tiếng Anh.

MASAS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MASAS“Monte Agliale Supernovae and Asteroid Survey”.

Monte Agliale Supernovae and Asteroid Survey: Khảo sát về Siêu tân tinh và Tiểu hành tinh Monte Agliale.

Giải thích ý nghĩa của MASAS

MASAS có nghĩa “Monte Agliale Supernovae and Asteroid Survey”, dịch sang tiếng Việt là “Khảo sát về Siêu tân tinh và Tiểu hành tinh Monte Agliale”.