MASINT là gì? Nghĩa của từ masint

MASINT là gì?

MASINT“Measurement And Signature Intelligence” trong tiếng Anh.

MASINT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MASINT“Measurement And Signature Intelligence”.

Measurement And Signature Intelligence: Đo lường và Thông minh Chữ ký.

Giải thích ý nghĩa của MASINT

MASINT có nghĩa “Measurement And Signature Intelligence”, dịch sang tiếng Việt là “Đo lường và Thông minh Chữ ký”.