MASM là gì? Nghĩa của từ masm

MASM là gì?

MASM“Microsoft Macro Assembler” trong tiếng Anh.

MASM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MASM“Microsoft Macro Assembler”.

Microsoft Macro Assembler: Trình biên dịch macro microsoft.

Một số kiểu MASM viết tắt khác:

Modified Artificial Seawater Media: Môi trường nước biển nhân tạo đã sửa đổi.

Giải thích ý nghĩa của MASM

MASM có nghĩa “Microsoft Macro Assembler”, dịch sang tiếng Việt là “Trình biên dịch macro microsoft”.